ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

એક છોકરી છત્રી રીપેર કરાવવા ગઈ.
છત્રી વાળા એ કહ્યું “પેલા ઉપર થી કપડું કાઢવું પડશે, પછી રોડ સીધો કરીને અંદર નાખવો પડશે”
છોકરી: “કઈ પણ કરો પણ પાણી અંદર ન જવું જોઈએ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: