ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

બાપુ

સ્ત્રી: બાપુ, મારા છોકરા ને જરાક ખીજાવ તો, તોફાન બહુ કરે છે.
બાપુ: એઈ છોકરા, તારી માને ચોદું, તોફાન કર માં.
સ્ત્રી: રેહવા દો બાપુ, ભલે તોફાન કરે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: