ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

રાજા-રાણી

રાણી: મેં રાની કોહીનુર કી, કોઈ હે જો મુજે ચોદે?
રાજા: મેં રાજા દિલો કા… મેરા લંડ ૧૦૦ કિલો કા…લંડ સે મેં કબર ખોદુ…. તું તો ક્યાં તેરી માં ભી ચોદું…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: