ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

બે મિત્રો એક વાર ૧ વેશ્યા પાસે ગયા.
પહેલા મિત્ર એ બહાર આવી ને કહ્યું: આના કરતા તો મારી વાઈફ સારી છે.
બીજો મિત્ર અંદર ગયો. થોડી વાર પછી બહાર આવી ને બોલ્યો: હા યાર આના કરતા તો તારી વાઈફ સારી છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: