ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

સચિન ની સુહાગરાત હતી.
અંજલી: તમારા લોડા ઉપર એઇડ્સ કેમ લખ્યું છે?
સચિન: ચોદીની, લોડા ને ઉભો તો થવા દે, એડીડાસ લખ્યું છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: