ગુજરાતીઓ માટે નો શ્રેષ્ઠ બ્લોગ

પત્ની: તમે તો હજારો માં એક છો.
પતિ: ચોદીની, પેલા એ કે કે બાકીના ૯૯૯ કોણ હતા?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: